• รีวิวต้นไม้ประดับแต่ละชนิด ต้นไม้ฟอกอากาศ ตกแต่งห้อง

ต้นบอนสีขาว “ราชินีใบไม้”

ต้นบอนสีขาว “ราชินีใบไม้” (ฉายาอิเหนา) ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้มงคล ประดับห้องทำงาน ยอดฮิต

ต้นบอนสีขาว "ราชินีใบไม้"
ต้นบอนสีขาว “ราชินีใบไม้”

บอนสี เป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามและเป็นไม้มงคล มีสีสันที่หลากหลายแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์
จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้ใบ” (Queen of the Leafy Plants)

ต้นบอนสีขาว "ราชินีใบไม้"
ต้นบอนสีขาว “ราชินีใบไม้”

บอนสี มีถิ่นกำเนิดแถบทวีปอเมริกาใต้และประเทศในเขตร้อนทั่วไป กล่าวกันว่าบอนสีเริ่มแพร่หลายเข้ามา
ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงเสด็จพระราช
ดำเนินยุโรป ราวปี พ.ศ. 2444 ทรงนำพันธุ์ไม้หลายชนิดจากยุโรปเข้ามาปลูกในประเทศไทย ในจำนวน
พันธุ์ไม้เหล่านี้มีบอนฝรั่งหรือบอนสีรวมอยู่ด้วย

บอนสีได้มีการพัฒนาปลูกเลี้ยงและผสมพันธุ์ขึ้นมากมาย และตั้งชื่อตามลักษณะใบและสีสันของบอนสี
เป็นพวก ๆ เรียกว่า “ตับ” โดยใช้ชื่อในตัวละครวรรณคดีบ้าง ชื่อจังหวัดบ้าง ชื่อบุคคลสำคัญ
ในประวัติศาสตร์ บ้าง

ต้นบอนสีขาว "ราชินีใบไม้"
ต้นบอนสีขาว “ราชินีใบไม้”

ลักษณะโดยทั่วไป

บอนสีมีความสูงประมาณ 0.5 เมตร มีพุ่มกว้างประมาณ 1 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดิน มีลักษณะเป็นหัว ผิว
ของลำต้นเป็นผิวเรียบและ ใบ กว้างประมาณ 8-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ลักษณะใบ
สีสันสวยงาม และดอกมีเกสรเป็นแท่งยาวโผล่ออกมา รังไข่ใต้วงกลีบ มีกลิ่นฉุน

บอนสีเป็นไม้ประเภทล้มลุกที่มีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดินคล้ายหัวเผือกหรือมัน มีรากเป็นเส้นฝอยเล็ก ๆ
แทงออกมาระหว่างหัวกับลำต้น บอนสีจะพักตัวในช่วงฤดูหนาว โดยในช่วงระยะเวลาการพักตัวนั้น บอนสีจะ
ทิ้งใบจนหมดไปจนถึงช่วงฤดูฝนจึงจะเริ่มผลิใบใหม่ และจะเจริญเติบโตตามปรกติ แต่ถ้าในช่วงฤดูหนาว
มีน้ำและความชื้นมากพอ บอนสีก็จะยังเติบโตได้อยู่

การปลูก

บอนสี ควรจะปลูกในที่ที่มีความชื้นและไม่มีแดดร้อนจัดและดินที่ใช้ปลูกควรจะเป็นดินร่วนและในดินมี
อินทรียวัตถุผสมด้วยเช่นพวกซากใบไม้ที่ผุย่อยสลลายและควรใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยคอก) และไม่ควรเยอะเกินไป
เพราะดินจะเค็มทำให้ดินเสื่อม ควรรดน้ำทุกวันทั้งเช้าและเย็น อย่านำกระถางไปตั้งในที่แดดร้อนจัดเพราะใบ
จะไหม้และต้นก็จะตาย

บอนสี เป็นพืชที่ต้องการแสงเพื่อสร้างเม็ดสี แต่แสงจะต้องมีวัสดุมาพรางไว้ประมาณ 50 % อุณหภูมิ
ประมาณ 18 – 24 °C บอนสีต้องการความชื้นสูง ถ้าอากาศแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นน้ำให้ที่ใบบ่อย ๆ
ต้องการน้ำมากไม่ถึงกับแฉะ ควรรดน้ำให้พอดีและสม่ำเสมอ